JSON file_download

GE.GeologicFault

fid localid collection_name collection_type mappingframe structure_name fault_type fault_originaldescription event_name event_environment event_process event_oldernamedage event_youngernamedage namespace versionid
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS10 ID.GE.shear.g250r20-S-GSS10 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology ENCAV_M_R thrustFault Encavalcaments alpins recoberts (no limiten unitats estructurals majors) Orogènia Alpina collisionalSetting faulting upperCretaceous oligocene Catalunya.GE 2020
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS11 ID.GE.shear.g250r20-S-GSS11 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology ENCAV_M_UE thrustFault Encavalcaments alpins majors (limiten unitats estructurals) Orogènia Alpina collisionalSetting faulting upperCretaceous oligocene Catalunya.GE 2020
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS12 ID.GE.shear.g250r20-S-GSS12 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology ENCAV_M_UE_R thrustFault Encavalcaments alpins majors recoberts (limiten unitats estructurals) Orogènia Alpina collisionalSetting faulting upperCretaceous oligocene Catalunya.GE 2020
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS12a ID.GE.shear.g250r20-S-GSS12a Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology ENCAV_M_UE_TS thrustFault Encavalcaments alpins majors (limiten unitats estructurals) de traçat suposat Orogènia Alpina collisionalSetting faulting upperCretaceous oligocene Catalunya.GE 2020
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS12b ID.GE.shear.g250r20-S-GSS12b Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology ENCAV_M_UE_TS_R thrustFault Encavalcaments alpins majors (limiten unitats estructurals) de traçat suposat recobert**** Orogènia Alpina collisionalSetting faulting upperCretaceous oligocene Catalunya.GE 2020
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS14 ID.GE.shear.g250r20-S-GSS14 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology ENCAV_MCECS_UE - Encavalcaments alpins majors cecs (limiten unitats estructurals) Orogènia Alpina collisionalSetting faulting upperCretaceous oligocene Catalunya.GE 2020
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS19 ID.GE.shear.g250r20-S-GSS19 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology F_DIR_DEX dextralStrikeSlipFault Falla de salt en direcció dextra Orogènia Alpina collisionalSetting faulting upperCretaceous oligocene Catalunya.GE 2020
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS20 ID.GE.shear.g250r20-S-GSS20 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology F_DIR_DEX_R dextralStrikeSlipFault Falla de salt en direcció dextra recoberta Orogènia Alpina collisionalSetting faulting upperCretaceous oligocene Catalunya.GE 2020
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS21 ID.GE.shear.g250r20-S-GSS21 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology F_DIR_DEX_UE dextralStrikeSlipFault Falla de salt en direcció dextra (limiten unitats estructurals) Orogènia Alpina collisionalSetting faulting upperCretaceous oligocene Catalunya.GE 2020
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS22 ID.GE.shear.g250r20-S-GSS22 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology F_DIR_DEX_UE_R dextralStrikeSlipFault Falla de salt en direcció dextra recoberta(limiten unitats estructurals) Orogènia Alpina collisionalSetting faulting upperCretaceous oligocene Catalunya.GE 2020
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS23 ID.GE.shear.g250r20-S-GSS23 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology F_DIR_SEN sinistralStrikeSlipFault Falla de salt en direcció senestra Orogènia Alpina collisionalSetting faulting upperCretaceous oligocene Catalunya.GE 2020
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS23a ID.GE.shear.g250r20-S-GSS23a Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology F_DIR_SEN_R sinistralStrikeSlipFault Falla de salt en direcció senestra recoberta Orogènia Alpina collisionalSetting faulting upperCretaceous oligocene Catalunya.GE 2020
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS24 ID.GE.shear.g250r20-S-GSS24 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology F_DIR_SEN_UE sinistralStrikeSlipFault Falla de salt en direcció senestra (limiten unitats estructurals) Orogènia Alpina collisionalSetting faulting upperCretaceous oligocene Catalunya.GE 2020
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS24a ID.GE.shear.g250r20-S-GSS24a Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology F_DIR_SEN_UE_R sinistralStrikeSlipFault Falla de salt en direcció senestra recoberta (limiten unitats estructurals) Orogènia Alpina collisionalSetting faulting upperCretaceous oligocene Catalunya.GE 2020
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS25 ID.GE.shear.g250r20-S-GSS25 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology F_IND fault Falles menors indiferenciades (MGC250M) Orogènia Alpina tectonicallyDefinedSetting faulting upperCretaceous oligocene Catalunya.GE 2020
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS25bis ID.GE.shear.g250r20-S-GSS25bis Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology F_IND_M fault Falles indiferenciades (no limiten unitats estructurals majors) - tectonicallyDefinedSetting faulting upperCretaceous quaternary Catalunya.GE 2020
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS26 ID.GE.shear.g250r20-S-GSS26 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology F_IND_M_R fault Falles indiferenciades recobertes (no limiten unitats estructurals majors) - tectonicallyDefinedSetting faulting upperCretaceous quaternary Catalunya.GE 2020
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS27 ID.GE.shear.g250r20-S-GSS27 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology F_IND_M_UE fault Falles indiferenciades majors (limiten unitats estructurals) - tectonicallyDefinedSetting faulting upperCretaceous quaternary Catalunya.GE 2020
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS27nd ID.GE.shear.g250r20-S-GSS27nd Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology F_NORD_PIR fault Falla Nordpirinenca Orogènia Alpina collisionalSetting faulting upperCretaceous oligocene Catalunya.GE 2020
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS28 ID.GE.shear.g250r20-S-GSS28 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology F_IND_M_UE_R fault Falles indiferenciades majors recobertes (limiten unitats estructurals) - tectonicallyDefinedSetting faulting upperCretaceous quaternary Catalunya.GE 2020
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS28nd ID.GE.shear.g250r20-S-GSS28nd Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology F_NORD_PIR_R fault Falla Nordpirinenca recoberta Orogènia Alpina collisionalSetting faulting upperCretaceous oligocene Catalunya.GE 2020
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS29 ID.GE.shear.g250r20-S-GSS29 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology TIP_LIN - Línies de contorn de l'avantpaís deformat (Tip lines) Orogènia Alpina collisionalSetting faulting upperCretaceous oligocene Catalunya.GE 2020
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS30 ID.GE.shear.g250r20-S-GSS30 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology ENCAV_H thrustFault Encavalcaments hercinians Orogènia Herciniana collisionalSetting faulting middleOrdovician middleOrdovician Catalunya.GE 2020
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS5sd ID.GE.shear.g250r20-S-GSS5sd Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology FNORM_M normalFault Falles normals (no limiten unitats estructurals majors) Orogènia Alpina extendedTerraneSetting faulting miocene miocene Catalunya.GE 2020
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS6sd ID.GE.shear.g250r20-S-GSS6sd Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology FNORM_M_UE normalFault Falles normals majors (limiten unitats estructurals) Orogènia Alpina extendedTerraneSetting faulting miocene miocene Catalunya.GE 2020
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS7sd ID.GE.shear.g250r20-S-GSS7sd Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology FNORM_M_R normalFault Falles normals recobertes (no limiten unitats estructurals majors) Orogènia Alpina extendedTerraneSetting faulting miocene miocene Catalunya.GE 2020
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS8 ID.GE.shear.g250r20-S-GSS8 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology FNORM_M_UE_R normalFault Falles normals majors recobertes (limiten unitats estructurals) Orogènia Alpina extendedTerraneSetting faulting miocene miocene Catalunya.GE 2020
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS9 ID.GE.shear.g250r20-S-GSS9 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology ENCAV_M thrustFault Encavalcaments alpins (no limiten unitats estructurals majors) Orogènia Alpina collisionalSetting faulting upperCretaceous oligocene Catalunya.GE 2020
Límit:
Filtres:
BBOX:

logo

Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.